Voda kao obnovljivi resurs

Voda se neprestano kreće u prirodi, isparava, kondenzira te kao kiša ili snijeg ponovno dospijeva na zemlju. To je hidrološki ciklus te se njime osigurava voda kao obnovljivi resurs.

Čak 505 tisuća kubnih kilometara vode godišnje ispari od čega tek manji dio dospijeva na površinu Zemlje. Ukupna globalna količina vodnih resursa raspoloživa čovječanstvu iznosi oko 54 tisuće kubnih kilometara godišnje.

Slika: Hidrološki ciklus
Izvor: The United Nations World Water Development Report 2020